FINREST a.s.
IČ: 499 02 539

 

 


1 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 9.9.2020.pdf

2 - Žádost o udělení souhlasu k zahrnutí bodů na pořad valné hromady.pdf
3 - Souhlas k zahrnutí bodů na pořad valné hromady.pdf
4 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019.pdf
5 - Zpráva dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání ztráty a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.pdf
6 - Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019.pdf
7 - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.pdf
8 - Jednací řád valné hromady konané dne 9.9.2020.pdf

Nucený přechod účastnických cenných papírů

Formulář pro fyzické osoby s bydlištěm mimo ČR s platbou mimo ČR.pdf
Formulář pro fyzické osoby s bydlištěm v ČR nebo mimo ČR s platbou do ČR.pdf
Formulář pro právnické osoby se sídlem mimo ČR s platbou mimo ČR.pdf
Formulář pro právnické osoby se sídlem v ČR nebo mimo ČR s platbou do ČR.pdf

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti o nuceném přechodu, závěry znaleckého posudku a upozornění na uložení veřejné listiny v sídle společnosti k nahlédnuti.pdf

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání.PDF
Určení dodatečné lhůty k předložení účastnických cenných papírů.PDF

Rozhodnutí představenstva o prohlášení některých účastnických cenných papírů za neplatné.pdf
Oznámení o prohlášení některých účastnických cenných papírů za neplatné.pdf


FINREST a.s., IČ: 499 02 539, DIČ: CZ49902539, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14626.

Společnost FINREST a.s. je ovládána společností DELTA PEKÁRNY a.s., která je ovládaná společností EUROPEAN UNITED BAKERIES S.A., se sídlem L-2086 Luxembourg, Route d´Esch 412 F, Lucemburské velkovévodství (dále jen „EUB“). Dalšími osobami koncernu, ovládanými přímo nebo nepřímo EUB, jsou i následující osoby se sídlem v ČR: UNITED BUSINESS a.s., OK REST a.s., PK REST a.s., Kelsen Bakery, Czechoslovakia, s.r.o. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.